Zavřít

Podmínky pro zpracování osobních údajů

Tyto podmínky pro zpracování osobních údajů otevřeně deklarují naší vůli dodržovat, kontrolovat a vynucovat dodržování požadavků norem regulujících ochranu osobních údajů – zejména nařízení GDPR, a zároveň rozvíjet hodnoty založené na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.

Níže uvedené postupy uplatňujeme v souvislosti s veškerými nabízenými produkty a službami.

Uvědomujeme si, jak důležité pro Vás je, jakým způsobem jsou využívány a sdíleny Vaše osobní údaje a informace. Zpracování osobních údajů a informací realizujeme v nezbytném rozsahu v souladu se zásadou minimalizace údajů.

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Sanka systems s.r.o., IČO: 04655460 , se sídlem Jurečkova 1811/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64593

E-mail: office@sankasystems.com

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb online poradny, za účelem plnění uzavřené smlouvy v oblasti inzerce nebo za účelem plnění oprávněného zájmu provozovatele.

Jedná se tak nejčastěji o údaje: Jméno, Příjmení, E-mail a Telefonní číslo.

V případě některých vybraných služeb (např. zvýhodnění inzerátu) se jedná i o následující další údaje: Adresa trvalého pobytu, Doručovací poštovní adresu, údaje o platební kartě.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo poptané služby. Konkrétně se jedná o následující účely:

 • Poskytování služeb inzerce
 • Poskytování služby online poradny
 • Informování o stavu poskytované služby
 • Doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním služeb
 • Vytvoření uživatelského účtu na našem webu
 • Informování o produktových novinkách na našem webu

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak využíváme Cookies?

Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh našich webových stránek. Ukládáme oblíbené stránky nebo nabídky. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě našeho webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Provozovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • Anonymizace osobních údajů.
 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • Víceúrovňový firewall.
 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

Tvorba webových stránek: Webklient