Zavřít

Pravidla inzerce a obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem webové stránky www.matmarket.cz (dále jen „Portál“) je společnost Sanka systems s.r.o., IČO: 04655460 , se sídlem Jurečkova 1811/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64593 (dále také jako „Provozovatel“).
 2. Tyto pravidla inzerce a obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti, která vznikla nebo vzniknu na základě elektronické smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Provozovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako inzerentem (dále jen „Objednatel“ nebo „Inzerent“).
 3. Smlouva vzniká vložením inzerátu na Portál ze strany Objednatele. Pro vložení inzerátu na Portál je nutné, aby Objednatel akceptoval Podmínky a podmínky pro zpracování osobních údajů. Smlouva je tímto způsobem uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku.
 4. Inzeráty jsou na Portál oprávněni vkládat registrovaní i neregistrovaní uživatelé Portálu. Provozovatel uživateli Portálu neodpovídá za újmu vzniklou uživateli zneužitím jehoúčtu na Portále nebo uživatelem poskytnutých dat v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby. V případě důvodného podezření, že došlo ke zneužití účtu uživatele na Portálenebo o neoprávněném přístupu k němu, je uživatel povinen o tomto ihned informovat Provozovatele. 

2. Práva a povinnosti Provozovatele a Objednatele

 1. Provozovatel se zavazuje poskytnout po dobu platnosti Smlouvy Objednateli službu ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu. Provozovatel poskytne službu neprodleně po vložení inzerátu na Portál, případně po provedení kontroly a schválení obsahu inzerce.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu vložených inzerátů a je oprávněn neposkytnout službu v případě, že ze strany Objednatele došlo k porušení Podmínek, případně pokud by inzerce byla v rozporu s obecně závaznými předpisy ČR, dobrými mravy, právy třetích osob nebo Provozovatele.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo inzeráty, které neobsahují aktuální a pravdivé kontaktní údaje Objednatele, z Portálu bez náhrady odstranit. Rozsah inzerátu nesmí překročit limity stanovené Portálem při zadávání inzerátu.
 4. Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu inzerovaného zboží, a do 24 hodin aktualizovat inzeráty, dojde-li ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Objednatel je povinen v inzerátu uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží, včetně jeho pravdivého popisu a podmínek jeho prodeje.
 5. Objednatel nesmí vkládat inzeráty s různou nebo spekulativní cenou či s drobnými odchylkami popisu a parametrů. Objednatel není oprávněn zveřejnit inzerát věcí, které sám nevlastní, nebo k jejichž nabízení není oprávněn na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných věcí.
 6. V případě, že Objednatel připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na Portál na dobu zveřejnění inzerátu na Portálu Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií. Objednatel nesmí k inzerátu připojovat fotografie, kterými by mohl zasáhnout do práv duševního vlastnictví třetích osob nebo Provozovatele.
 7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit poskytování služby (smazat inzerát), pokud zjistí porušení Podmínek ze strany Objednatele a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 8. Provozovatel je dále oprávněn provést v inzerátu nezbytné změny textu tak, aby nedošlo k obsahové změně inzerátu, a to z důvodů zjevných gramatických chyb. Provozovatel je také oprávněn zařadit inzerát (případně jej přesunout) do jiné rubriky, než byl Objednatelem zadán tak, aby jeho zařazení bylo v souladu s obsahem inzerátu.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit platnost Objednatelem zadaného emailu prostřednictvím ověřovacího emailu. V případě, že Objednatel zadá k inzerátu email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo inzerát nezveřejnit do doby, než bude emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.
 10. Objednatel je oprávněn jím vložený inzerát kdykoli odstranit.
 11. Objednatelem vložený inzerát je na Portálu zobrazován omezenou dobu a to 90 dní. Objednatel bere na vědomí, že uplynutím doby 90 dní ode dne vložení inzerátu bude inzerát z Portálu smazán, není-li dále stanoveno jinak.
 12. Inzeráty na Portále jsou v základní verzi neplacené. Objednatel má možnost zaplatit si zvýhodnění inzerátu na Portálu. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v Podmínkách.

3. Zvýhodněné inzeráty

 1. Zvýhodněné inzeráty jsou zpoplatněny. Inzeráty mohou zvýhodňovat pouze registrovaní uživatelé Portálu.
 2. Zvýhodněné Inzeráty jsou zobrazovány na zvýhodněných pozicích. Zvýhodněnou pozicí je první pozice ve výpise Inzerátů.
 3. Doba platnosti zvýhodnění je 14 dnů. Po uplynutí této doby se Inzerát zobrazuje jako nezvýhodněný.
 4. Zvýhodní-li Inzerent svůj inzerát v průběhu doby 30 dnů, po kterou je inzerát zobrazován, prodlužuje se automaticky doba zobrazení inzerátu od okamžiku zvýhodnění inzerátu o dalších 30 dnů.
 5. Zvýhodněný Inzerát zůstává ve výpisu inzerátů ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného inzerátu jiným Inzerentem. V okamžiku zvýhodnění jiného inzerátu jiným Inzerentem se dříve zvýhodněný inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.
 6. V případě, že Provozovatel nezveřejní či odstraní zvýhodněný inzerát, zavazuje se Objednateli poskytnout možnost zvýhodnění dalšího inzerátu vkládaného Objednatelem. Finanční náhrada zvýhodněného inzerátu u takto odmítnutého inzerátu není možná.
 7. Zvýhodněné inzeráty jsou zpoplatněny dle Ceníku, dostupného na Portálu v příslušné sekci. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny změnit. Objednatel může inzerát zvýhodnit prostřednictvím platby uskutečněné sms zprávou, nebo prostřednictvím služby Gopay, nebo z možných zvýhodnění, které Objednateli vznikly z důvodu zamítnutí nebo smazání inzerátu ze strany Provozovatele.

4. Odpovědnost Provozovatele

 1. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Objednatelem a Zájemci. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Objednatelem a Zájemci se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by Objednateli vznikla v důsledku užívání Portálu nebo z důvodu omezení či přerušení dostupnosti Portálu a Uživatel se pro tyto případy vzdává veškerých svých práv na náhradu takové újmy.
 3. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Objednateli nebo Zájemcům vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Portálu, případně ztráty dat umístěných v systému Portálu.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel akceptací Podmínek prohlašuje, že se zavazuje využívat služeb Portálu s dobrou vůlí a bez úmyslu poškození nebo újmy třetí osobě nebo Provozovateli.
 2. Objednatel, který je v postavení spotřebitele má v případě, že se nepodaří mezi Objednatelem a Provozovatelem najít vzájemné dohody na řešení sporu, právo na mimosoudní řešení sporu. Pro tyto účely je oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz, kdy náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá ze stran samostatně.
 3. Uzavřením Smlouvy v souladu s Podmínkami vyjadřuje Objednatel souhlas se zasíláním zpráv prostředky elektronické komunikace.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně Podmínky i Ceník změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Portálu či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Portálu minimálně 7 dní před účinností této změny. Pokud Objednatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále služby Portálu, přijímá tím změnu Podmínek.

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2023

Tvorba webových stránek: Webklient